2008

Wartość projektu i dofinansowanie

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 562 459,59 zł
Dofinansowanie: 492 459,59 zł
Wkład własny: 70 000,00 zł

 

 

Uczestnicy

Wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, w szczególności należące do jednej (lub kilku) z grup: osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi, osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia),osoby bezdomne, osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego zakończenia, młodzież w wieku 15–25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym (z wyjątkiem osób objętych wsparciem na szczeblu ogólnopolskim w ramach projektów systemowych realizowanych przez OHP) z terenu gminy Wicko i miasta Łeby. Wsparciem objęte zostanie otoczenie osób wykluczonych społecznie (w przypadku kontraktów socjalnych) oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób wykluczonych społecznie (w przypadku programu aktywności lokalnej).

 

ZREALIZOWANE KURSY I SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU W 2008 ROKU

LP

NAZWA SZKOLENIA

ILOSĆ OSÓB KOŃCZĄCYCH SZKOLENIE

1.        

Warsztaty   inspiracji i gotowości do zmian

70

2.        

Warsztaty   aktywizacji zawodowej

30

3.        

Warsztaty   seminaryjne pn. ,,ABC ZDROWIA”

30

4.        

Warsztaty   autoprezentacji

12

5.        

Kurs   ,,Podstawy obsługi komputera”

30

6.        

Kurs   ,,Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”

2

7.        

Kurs   ,,Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”

11

8.        

Kurs   ,,Pracownik gastronomii”

14

 

(c) 2011-2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Licznik odwiedzin: 269 533/43/33/1