2010

Wartość projektu i dofinansowanie

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 770 880,00 zł
Dofinansowanie: 695 719,20 zł
Wkład własny: 75 160,80 zł

 

Uczestnicy

Wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne,nieaktywne zawodowo i zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej w szczególności należące do jednej(lub kilku) z grup:osoby długotrwale bezrobotne,osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających,poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego zakończenia,młodzież w wieku 15–25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym z terenu gminy Wicko i miasta Łeby. Wsparciem objęte zostanie otoczenie osób wykluczonych społecznie(w przypadku kontraktów socjalnych) oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób wykluczonych społecznie(w przypadku programu aktywności lokalnej).

Wsparciem objętych zostanie w ramach kontraktów socjalnych 38 os. oraz w ramach programu aktywności lokalnej 38 os.

 

Działania

Wramach zadania Aktywna integracja zaplanowano: objęcie 38 osób kontraktami socjalnymi(30 OPS Wicko,8 MOPS Łeba). Działaniami aktywnej integracji w ramach programu aktywności lokalnej objętych zostanie 38 klientów pomocy społecznej(30 OPS Wicko,8 MOPS Łeba).Osoby biorące udział w projekcie będą uczestniczyć w następujących etapach:

I–Poznanie własnej osobowości - warsztaty z kursem pierwszej pomocy nie medycznej a psychologicznej-76 os. x 40h.,Kurs savoir-vivre (m.in. procedury dobrych zachowań, ubiór, komunikacja)-76 os. x 20h

II–warsztaty z doradcą zawodowym -76 os. x 20h, szkolenie BHP, badania profilaktyczne (tylko 38 osób uczestniczących w kontraktach)

III–kursy i szkolenia zawodowe wybrane w zależności od indywidualnych potrzeb beneficjentów oraz oceny doradcy zawodowego – 40 os..

W projekcie zaplanowano skierowanie wszystkich uczestników do KIS w Wicku, w którym organizowanie będą grupy wsparcia,zajęcia terapeutyczne, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.Wszyscy uczestnicy będą uczęszczać do punktu doradztwa obywatelskiego – interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczna, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym. Na potrzeby punktu doradztwa zatrudniony zostanie psycholog i doradca zawodowy.

 

W ramach działań środowiskowych zaplanowano organizację imprez o charakterze integracyjno–kulturalnym i turystycznym:

- Majówka Rodzinna z Rajdem Nornic Walking

- Festyn rodzinny pod hasłem: Integracja społeczna nasz wspólny cel

- Happening pod hasłem „Wolni od uzależnień” połączony z turniejem osób niepełnosprawnych,

 

W ramach zadania zorganizowane zostaną dwie konferencje pod hasłem:"Używki wielkie niebezpieczeństwo" oraz "Pijany kierowca zagrożeniem na drodze".

 

ZREALIZOWANE KURSY I SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU W 2010 ROKU

LP.

NAZWA   SZKOLENIA

ILOŚC OSÓB

1.

Warsztaty   pierwszej pomocy nie medycznej a psychologicznej

76

2.

Kurs   savoir-vivre

76

3.

Warsztaty   z doradcą zawodowym

76

4.

Kurs   prawa jazdy kat. ,,B”

14

5.

Kurs   ,,Florystyka i bukieciarstwo”

7

6.

Kurs   języka angielskiego dla początkujących

9

7.

Kurs   ,,Opiekunka małych dzieci”

5

8.

Kurs   ,,Kompleksowej stylizacji paznokci”

2

9.

Kurs   ,,Sprzedawcy z obsługą komputera i kasy fiskalnej”

3

10.

Szkolenie   ADR (przewóz towarów niebezpiecznych)

1

11.

Kurs   spawacza

4

12.

Kurs   pilarza

3

13.

Kurs   ,,Kierowca wózków jezdniowych”

2

14.

Warsztaty   autoprezentacji

10

15.

Szkolenie   z pierwszej pomocy przedmedycznej

30

 

(c) 2011-2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Licznik odwiedzin: 269 528/43/28/1