Projekt "Razem łatwiej pokonamy trudności" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Razem Łatwiej Pokonamy Trudności

Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wicku
i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie


pn. "Razem łatwiej pokonamy trudności"
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

 

Koncepcja projektu systemowego polega na dofinansowaniu środkami programu operacyjnego zadań realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Powyższe rodzaje projektów mają tę wspólną cechę, że dotyczą dofinansowania zadań publicznych realizowanych w sposób określony w odrębnych przepisach prawa (lub w wytycznych wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy) i przez jednostki wskazane w tych przepisach.

(c) 2011-2023 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Licznik odwiedzin: 275 841/26/20/1