2011

Wartość projektu i dofinansowanie

 

WARTOŚĆ PROJEKTU - 720 000,00 zł
Dofinansowanie: 649 800,00 zł
Wkład własny: 70 200,00 zł

 

Uczestnicy

Wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne,nieaktywne zawodowo i zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej w szczególności należące do jednej(lub kilku)z grup:osoby długotrwale bezrobotne,osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających,poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego zakończenia,młodzież w wieku 15–25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym z terenu gminy Wicko i miasta Łeby.Wsparciem objęte zostanie otoczenie osób wykluczonych społecznie w tym osoby niepełnosprawne (w przypadku kontraktów socjalnych) oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób wykluczonych społecznie (w przypadku programu aktywności lokalnej).

Wsparciem objętych zostanie w ramach kontr. socjal. 36 os.(30k,6m) oraz w ramach PAL 36 os (21k,15m) -72 os.w tym 51k i 21m.

 

Działania

W ramach aktywnej integracji zaplanowano objęcie 36 osób kontr. socjal.(30 OPS Wicko,6 MOPS Łeba) oraz 36 klientów pomocy społecznej(30 OPS Wicko,6 MOPS Łeba).Osoby biorące udział w projekcie będą uczestniczyć w następujących etapach:

I–Warszt. aktywizujące na rozpoczęcie realizacji projektu -72 os. x 40h;

II–Warszt. gospodarowania budżetem-72 os. x 20h, Warszt. – Poruszanie się na rynku pracy (w tym zajęcia z doradcą zawod.)-72 os. x 20h, Warszt. umiejętności i współdziałania -72 os. x 20h;

III–kursy i szkol. zawodowe dobrane na podstawie opinii doradcy zawod. i zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy– 40 os.

W proj. zaplanowano skierowanie wszystkich uczestników do KIS w Wicku, w którym organizowanie będą grupy wsparcia,zajęcia terapeutyczne oraz warsztaty rzeźbiarskie dla beneficjentów.

 

W ramach działań środowiskowych,zaplanowano organizację imprez o charakterze integracyjno–kulturalnym i turystycznym:

- Majówka Rodzinna z Rajdem Nornic Walking,

- Festyn rodzinny pod hasłem:Integracja społeczna nasz wspólny cel

- Happening połączony z turniejem osób niepełnosprawnych,

 

W ramach zadania zorganizowane zostaną dwie konferencje pod hasłem:"Niebezpieczeństwa XXI wieku" oraz "Promocja zdrowia".

(c) 2011-2023 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Licznik odwiedzin: 275 836/26/15/1