2012

Wartość projektu i dofinansowanie

WARTOŚĆ PROJEKTU – 555 248,33 zł
Dofinansowanie: 473 957,33 zł
Wkład własny: 81 291,00 zł

 

Uczestnicy

Wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej w szczególności należące do jednej(lub kilku)z grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego zakończenia, młodzież w wieku 15–25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym z terenu gminy Wicko i miasta Łeby. Wsparciem objęte zostanie otoczenie osób wykluczonych społecznie w tym osoby niepełnosprawne (w przypadku kontraktów socjalnych) oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób wykluczonych społecznie (w przypadku programu aktywności lokalnej).

Wsparciem objętych zostanie w ramach kontraktu socjalnego 25 osób oraz w ramach PAL 25 osób.

Działania

W ramach aktywnej integracji zaplanowano objęcie 25 osób kontraktem socjalnym (20 OPS Wicko,5 MOPS Łeba) oraz 25 klientów pomocy społecznej(20 OPS Wicko,5 MOPS Łeba).Osoby biorące udział w projekcie będą uczestniczyć w następujących etapach:

 

I– Warsztaty aktywizujące na rozpoczęcie realizacji projektu -50 os. x 16h (4 gr. szkoleniowe, zajęcia mają na celu wzbudzenie motywacji do działania a także zainspirowania do aktywnego poszukiwania swojego miejsca w życiu, tematy to m.in.: kreowanie własnego wizerunku, asertywność w życiu codziennym)

II- Warsztaty I grupa pn. „Dlaczego warto być wolontariuszem?”- 15 os.x16h (nabycie umiejętności niezbędnych w pracy wolontariusza); II grupa: warsztaty krawieckie- 10 os.40 h, warsztaty rękodzieła- 10 os.50h; warsztaty kuglarskie- 10 os.16h; warsztaty muzyczno- taneczne- 10 os. 32h; kurs animatora czasu wolnego- 10 os. 40h.

III–kursy i szkolenia zawodowe dobrane na podstawie opinii doradcy zawodnego ( w przypadku osób pierwszy raz uczestniczących w projekcie) i zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników projektu.

 

W proj. zaplanowano skierowanie wszystkich uczestników do KIS w Wicku, w którym organizowanie będą grupy wsparcia, zajęcia terapeutyczne dla beneficjentów jako motywacja do działania i inspiracja do zmian. W realizacji zadań uczestniczyć będzie asystent rodziny oraz psycholog zatrudnieni do pracy z beneficjentami i ich rodzinami.

W ramach działań środowiskowych, zaplanowano organizację imprez o charakterze integracyjno–kulturalnym i turystycznym:

- Majówka Rodzinna z Rajdem Nornic Walking,

- Festyn rodzinny pod hasłem: Integracja społeczna nasz wspólny cel

- Happening połączony z turniejem osób niepełnosprawnych,

W ramach zadania zaplanowano wyjazd do teatru.

(c) 2011-2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Licznik odwiedzin: 269 533/43/33/1