Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU DLA BENEFICJENTÓW

W ramach realizowanego projektu pn. ”Razem łatwiej pokonamy trudności” współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013 roku

1. Postanowienia ogólne

 

Konkurs skierowany jest do beneficjentów projektu ,,Razem łatwiej pokonamy trudności”- uczestnicy  kontraktów i PAL w 2013 roku.

 

Hasło konkursu  : ,,JAK UDZIAŁ W PROJEKCIE ZMIENIŁ MOJE ŻYCIE”

 

Organizator  :

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku

 

2.Cel Konkursu

 

Głównym celem konkursu jest zachęcenie beneficjentów do aktywnego udziału w projekcie, motywacja do zmiany swojej postawy życiowej oraz integracja ze społecznością lokalną.

 

3. Uczestnicy konkursu

 

Uczestnikami konkursu mogą być osoby z którymi podpisano  kontrakty i osoby uczestniczące w PAL z terenu Gminy Wicko  i Łeba.

 

4. Zasady przeprowadzenia konkursu

 

Do konkursu przystępują beneficjenci z którymi podpisano deklaracje udziału  w projekcie. Beneficjenci będą oceniani pod względem zaangażowania i aktywnego udziału w projekcie. Każdy beneficjent powinien złożyć krótki opis swojej osoby czyli prezentację uzyskanych rezultatów ,, jak udział w projekcie zmienił moje życie” przy pomocy wsparcia w ramach projektu ,,Razem łatwiej pokonamy trudności”.

 

Sposób przekazania prac:

- Osobiście  u pracownika socjalnego Marzeny Guźniczak w OPS Wicko i Lucyny Rzepka w MOPS Łeba

- Termin składania prac mija 29.11.2013 roku.

- Ogłoszenie wyników i osobista prezentacja prac (opisów) nastąpi na uroczystości zakończenia projektu- grudzień 2013 rok

- Prace oceniać będzie Komisja Oceniająca.

- Komisję Oceniającą, zwaną dalej Komisją powołuje Organizator.

- W skład Komisji Oceniającej wchodzi  minimum 5 osób, w tym przedstawiciele  MOPS Łeba i OPS Wicko.

- Zadaniem Komisji Oceniającej będzie wyłonienie najbardziej aktywnych beneficjentów projektu.

 

5. Kryteria oceny

 

Beneficjenci będą oceniani pod względem:

- aktywności na zajęciach warsztatowych,

- aktywności na szkoleniach zawodowych,

- aktywności na zajęciach w Klubie Integracji Społecznej,

- działalności na rzecz wolontariatu i działań środowiskowych,

- chęci współpracy z pracownikami OPS Wicko i MOPS Łeba,

- całorocznej aktywności i kreatywności

 

6. Informacja

 

- Zgłoszone do konkursu opisy ,,jak udział w projekcie zmienił moje życie”  nie podlegają zwrotowi.

- Spośród osób, które zgłoszą się do konkursu komisja wybierze 3 beneficjentów. Każda z tych osób zostanie poproszona o osobiste zaprezentowanie ,,jak udział w projekcie zmienił moje życie” podczas konferencji na zakończenie VI edycji projektu.

(c) 2011-2023 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Licznik odwiedzin: 275 842/26/21/1